يكشنبه اول شهريورماه 1394، هفتاد و نهمين باشگاه هنر و طبيعت به نام «شب يوزپلنگ» در مجموعه ايوان شمس برگزار گرديد. در این گردهمایی«انجمن یوزپلنگ ایرانی» مهمان موسسه‌ي طبيعت بود.
نهم شهريور 1373 در منطقه بافق یزد توله یوزپلنگی که بعدها ماریتا نامیده شد، از مرگ رهایی یافت و تا سال 1382 در پارک پردیسان نگهداری شد. این روز، «روز ملی یوزپلنگ ایرانی » نام گرفت که همه ساله توسط «انجمن یوزپلنگ ایرانی» گرامی داشته میشود.
هومن جوکار مدير پروژه «حفاظت از يوزپلنگ آسيايي» در اين گردهمايي گفت: «يوزپلنگ آسيايي پس از جنگ جهاني دوم، چهار دهه ي بحراني را پشت سر گذاشته است. يوزپلنگ آسيايي در گستره اي از هند تا درياي مديترانه مي زيسته است، اما هم اكنون زيستگاه وي تنها به ايران محدود شده است. 60 سال پيش طعمه ی يوزپلنگ، آهو و جبير به وفور یافت مي شد اما وضعيت كنوني متفاوت است.» اين فعال محيط زيست در ادامه گفت: «در سال هاي گذشته پروژه ي حفاظت از يوزپلنگ آسيايي تنها به دنبال شناسايي يوزپلنگ آسيايي بوده اما امروز در پي كاهش تهديدات و حفاظت فيزيكي از يوزپلنگ آسيايي هستيم.» ايشان شكار غيرمجاز، تخريب زيستگاه ها، فشار دام، معدن و جاده ها را از جمله تهديدات يوزپلنگ آسيايي برشمرد و آموزش، تحقيقات، پايش، حفاظت و مديريت مشاركتي را از جمله اقداماتي دانست كه براي حفاظت از يوزپلنگ آسيايي ضروري است. مهندس جوكار در پايان گزارش هاي به دست آمده از زادآوري يوزپلنگ آسيايي را اميدواركننده دانست.
مديرعامل «انجمن يوزپلنگ ايراني» آقاي مرتضي اسلامي ضمن تشكر از برگزاركنندگان اين گردهمايي، در مورد تاريخچه ي «انجمن يوزپلنگ ايراني» توضيحاتي ارائه نمودند : «انجمن يوزپلنگ ايراني از سال ١٣٨٠ فعاليت هاي خود را با فعاليت هاى پژوهشى و آموزشي در زيستگاه هاى يوزپلنگ آغاز نمود. اين انجمن فاز نخست برنامه پايش ملى يوزپلنگ را از زمستان 1390 تا پاييز 1392 با همكارى پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايى، سازمان حفاظت محيط زيست و موسسه پانترا به انجام رساند. در اين فاز دوربين گذاري از برنامه ي مذكور، 20 فرد يوزپلنگ آسيايي شناسايي گرديد و براي هركدام شناسنامه اي اختصاص يافت. نتايج نهائي نشان داد حداكثر 70 فرد يوزپلنگ آسيايي در ايران وجود دارد.» آقاي اسلامي از مشاهده ي خانواده هاي جديد يوزپلنگ آسيايي خبر داد و در اينباره اظهار اميدواري نمود. ايشان در انتها حضار را به شركت در «جشنواره ي روز ملي يوزپلنگ ايراني» كه 5 و 6 شهريورماه سال جاری در پارك ملت برگزار خواهد شد، دعوت نمود و از حضور داوطلبانه ي 10 استان براي برگزاري روز ملي يوزپلنگ ايراني در شهرستان‌هاي كشور خبر داد.