هجدهمين شماره همشهری “سرزمين من” منتشر شد. عنوان مطلب اصلی اين شماره ” «این گروه خشن» نام دارد که در بخش حيات وحش نگاهی جانورشناسانه به زندگی گرگ‌های خاکستری ایران دارد. شکارگرانی پر ابهت که در سراسر ايران به صورت گروهی زندگی می‌کنند. گرگها که يکی از فراوان ترين گوشتخواران بزرگ جثه ايران محسوب می شوند، تاکنون کمتر موردمطالعه قرار گرفته و هر سال تعداد زيادی از آنها ازبين می رود. نويسنده اين مقاله در اين شماره ماهنامه همشهری سرزمين من، فاطمه حسينی زوارئی می باشد که در بخش تحقيقات انجمن يوزپلنگ ايرانی فعاليت می نمايد. اين نشريه كاري از گروه مجلات همشهري است كه به معرفي ميراث‌‌ فرهنگي، طبیعی و معنوی ايران مي‌پردازد و بدون شک نقش انکارناپذيری در گسترش آگاهی های زيست محيطی در سطح جامعه دارد.