خانه کمپین “آب برای یوزها” در چهارمین سال فعالیت آبیاری دستی به زیستگاه یوزپلنگ آسیایی

آبیاری دستی به زیستگاه یوزپلنگ آسیایی

آبیاری دستی به زیستگاه یوزپلنگ آسیایی
یوزپلنگ بر سر آبشخور