3

آبیاری دستی به زیستگاه یوزپلنگ آسیایی
یوزپلنگ بر سر آبشخور
4