4

آبیاری دستی به زیستگاه یوزپلنگ آسیایی
3
آهو بر سر آبشخور