آهو بر سر آبشخور

آبیاری دستی به زیستگاه یوزپلنگ آسیایی
4
4