به منظور حفاظت از سیاهگوش، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و گروه متخصصین گربه سانان اتحادیه جهانی حفاظت IUCN برنامه های مطالعاتی و آموزشی آغاز گردید. سیاهگوش یکی از ناشناخته ترین گربه سانان کشور به شمار می رود.

شهرستان اليگودرز ميزبان نخستين همايش “لرستان؛ سنگرگاه پلنگ ايرانی در زاگرس” در روز 7 مرداد ماه 1390 بود. در اين همايش که به صورت مشترک توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی و اداره کل حفاظت محيط زيست لرستان برنامه ريزی شد، بيش از 200 مهمان از 13 روستای اصلی جنوب حوزه اشترانکوه شهرستان اليگودرز (بخش شول آباد) شرکت داشتند. انجمن زيست پويان زاگرس و بخشداری شول آباد از مهمترين همکاران اين همايش بوده و دفتر نماينده اليگودرز در مجلس، شرکت همارشتن و شرکت آرد ممتاز اليگودرز از حاميان اصلی اين برنامه بودند. در ادامه گزارش تصويری از برگزاری اين همايش ملاحظه می شود.

Aligudarz11.jpg

 

سالن برگزاری همايش در اليگودرز

 

Aligudarz12.jpg

 

افتتاح همايش توسط مهندس بازگير مديرکل محيط زيست لرستان

 

Aligudarz13.jpg

 

Aligudarz14.jpg

 

Aligudarz18.jpg

 

سخنرانی مهندس رحمانی نماينده اليگودرز در مجلس شورای اسلامی

 

Aligudarz15.jpg

 

کارگاه آشنايی با پلنگ ايرانی

 

Aligudarz16.jpg

 

کارگاه آشنايی با خرس قهوه ای

 

Aligudarz17.jpg

 

عشاير حاضر در همايش

 

Aligudarz19.jpg

 

تقدير از برگزارکنندگان همايش

 

Aligudarz20.jpg

 

بازديد از شول آباد يکی از مهمترين سکونتگاه های انسانی که تلفات پلنگ اطراف آن رخ می دهد

 

Aligudarz25.jpg

 

بخش شول آباد

 

Aligudarz24.jpg

 

سياه چادرهای اشترانکوه و قالی کوه

 

Aligudarz22.jpg

 

توزيع بروشور در ميان عشاير سياه چادرها

 

Aligudarz21.jpg

 

آموزش عشاير قالی کوه

 

Aligudarz26.jpg

 

آموزش عشاير سياه چادرهای قالی کوه