گزارش تصویری از غرفه انجمن یوزپلنگ ایرانی در چهاردهمین نمایشگاه محیط زیست تهران – اسفندماه 1393

عکس ها از: پیمان نوروزی و عطیه تک تهرانی