در سال 1389، بخش آموزش انجمن يوزپلنگ ايرانی اقدام به طراحی و اجرای تئاتر آموزشی يوزپلنگ نمود. در اين راستا، اين تيم 12 جشنواره در 12 روستا و شهر پيرامون زيستگاه های يوزپلنگ در کشور برگزار کرد که بسيار مورداستقبال مسئولين و مردم محلی قرار گرفت. اين مناطق شامل مناطق پارک ملی کوير، ذخيره گاه زيستکره توران، پناهگاه حيات وحش نای بندان، پناهگاه حيات وحش دربند راور، پناهگاه حيات وحش دره انجير، پناهگاه حيات وحش مياندشت و پناهگاه حيات وحش عباس آباد می شود، به عبارت ديگر 70% زيستگاه های يوزپلنگ در ايران پوشش داده شده اند و تنها مناطق کالمند، بافق و سياهکوه باقی مانده است. در اين راستا، اين انجمن به مدت 3 سال برنامه های آموزشی مدونی در بافق اجرا نموده و اخيرا نيز به آموزش جوامع محلی در کالمند پرداخته که تا پايان سال تحصيلی جاری در سال 1390 ادامه خواهد داشت. لذا، تنها پارک ملی سياهکوه توسط بخش آموزش اين انجمن تحت آموزش قرار نگرفته اند که در برنامه ريزی های آتی مدنظر قرار خواهد گرفت. در اين راستا، مسئولين تيم تئاتر گزارشی تصويری از اجرای اين تئاتر در روستا و شهرهای مختلف آماده نموده اند که از اينجا قابل دسترسی است. همچنین نسخه کم حجم نیز از اینجا قابل دریافت است.

 

MiandashtTheater10.jpg