سال 1389 در ايران سال پلنگ نامگذاری شده بود که به همين مناسبت، فعاليتها و اقدامات متعددی برای بزرگداشت اين سال انجام شد. در همين راستا، می توان به موارد زير اشاره نمود:

·        آموزش جوامع محلی در مناطق مختلف ايران

·        برگزاری بيش از 20 کارگاه آموزشی در شهرهای مختلف کشور

·        راه اندازی بانک مقالات و گزارشهای مربوط به پلنگ ايرانی

·        انتشار مقالات مختلف درباره پلنگ ايرانی در نشريات و ژورنالهای داخلی و خارجی

·        طراحی و انتشار خبرنامه پلنگ ايرانی و ارسال برای کارشناسان بين المللی

·        و ….

گزارش کامل از فعاليتهای صورت گرفته در سال پلنگ را از اینجا دريافت نماييد.