شکار بی رویه، از دست رفتن زیستگاه ها و کاهش تنوع ژنتیکی؛ اینها تنها نمونه هایی از تهدیداتی هستند که بسیاری از گربه سانان امروزه با آن مواجههستند. مجله آمریکاییAmerican Scientific اخیرا گزارشی با عنوان “The 6 Most Endangered Feline Species” روی سایت خود منتشر نموده که در آن شش گونه/زیرگونه از گربه سان دنیا که پرمخاطره آمیزترین وضعیت را دارند، معرفی شده اند. یوزپلنگ آسیایی یکی از این 6 گربه سان است! یوزپلنگ آسیایی درحال حاضر به تعداد کمتر از 70 فرد در گستره هایی از نیمه شرقی ایران زیست
می کند.

نادرترین گربه سان دنیا، پلنگ آمور می باشد که کمتر از 50 فرد در طبیعت مانده است. پس از آن، به گفته این مقاله سیاهگوش ایبریایی می باشد که شاید حدود 200 فرد از آن در طبیعت به بقای خود ادامه می دهند. سایر گونه های معرفی شده دراین فهرست عبارتند از گربه ایریوموت، گربه وحشی اسکاتلندی و ببر جنوب چین.

برای مشاهده مقاله کلیک نمایید.

 

Miandasht01_2.jpg