بیست سال حفاظت از یوزپلنگ ایرانی

انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال ۱۳۸۰ به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی و مردم نهاد تاسیس شد تا برای حفظ یوزپلنگ، این گونه ارزشمند، تلاش کند. از آن زمان صدها تن به عنوان کارشناس، داوطلب و یا حامی در طول بیست سال کنار یکدیگر دست به دست هم دادند تا سرنوشت این گربه‌سان زیبای کویرهای ایران را تغییر دهند. امروز به پشتوانه تلاش و از خودگذشتگی ‌های این افراد، طی ۲۰ سال فعالیت انجمن، فعالیت‌های متنوعی با همکاری محیط‌بانان و مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال انجام هستند.
تجربه اندوخته شده‌ای که طی این ۲۰ سال و لمس شرایط به صورت مستقیم، ارتباط با بخش دولتی، جوامع محلی و سازمان‌های بین المللی به دست آمده، انجمن یوزپلنگ ایرانی را به سازمانی بالغ در حوزه فعالیت‌های مردم نهاد حفاظت از طبیعت ایران تبدیل کرده است. همچنین عبور از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف در این دو دهه،‌انجمن را به یک نهاد مدنی شاخص در کشور تبدیل کرده که نه تنها تمامی این طوفان‌ها را پشت سر نهاده، بلکه رشد یافته و دامنه فعالیت‌های خود را نیز افزایش داده است.
امروز ما باور داریم سرنوشت و بقای یوزپلنگ آسیایی همچنان در دست ما ایرانیان است و انجمن تا آخرین لحظه تمام توان خود را برای تغییر سرنوشت یوزپلنگ ایرانی به کار خواهد بست. این روز را بدون شک مدیون از خودگذشتگی‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم اعضای بی‌شماری از داوطلبان و حامیان خود هستیم. بدون پشتوانه مردمی انجمن هیچگاه قادر نبود تمامی این بحران‌ها را از سرگذرانده و پس از دو دهه همچنان پیشگام حفاظت از یوزپلنگ ایرانی باشد.
در تدوین این مستند کوتاه تلاش شده تا از تصاویر فعالیت‌های مختلف انجمن در این سال‌ها استفاده شود. البته با توجه به اینکه تصاویر قابل استفاده و با کیفیت از تمامی فعالیت ها به ویژه از فعالیت‌های دهه ۸۰ وجود نداشت، قطعا این تصاویر گویای تمامی فعالیت‌ها و تمامی نقش آفرینان نبوده است. همچنین به دلیل نبود امکانات، از بسیاری از فعالیت‌ها ویدیو ضبط نشده بوده است.