اعضای هیئت مدیره

پریسا خالقی

رییس هیئت مدیره

کارشناس ارشد تنوع‌زیستی

سحر دادخواه

نایب رییس هیئت مدیره

کارشناس مدیریت جهانگردی

نوید‌ قلیخانی

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت محیط‌زیست

عطیه تک‌تهرانی

خزانه‌دار هیئت مدیره

کارشناس ارشد تنوع‌زیستی

شیرین شایسته

عضو هیئت مدیره

کارشناس ارشد تنوع‌زیستی

یعقوب نوری

عضو علی البدل هیئت مدیره

نیوشا اصغری سرابی

بازرس هیئت مدیره

کارشناس ارشد تنوع زیستی