پایگاه های اطلاعاتی

  • پایگاه اطلاعات گربه سانان ایران
  • پایگاه اطلاعات خرس قهوه ای در ایران
  • پایگاه اطلاعات مرگ و میر پلنگ ایرانی از ابتدای دهه 1380
  • پایگاه اطلاعات نمونه های یوزپلنگ آسیایی موجود در موزه های شخصی و عمومی ایران
  • پایگاه اطلاعات نمونه های بافت و جمجمه پلنگ ایرانی موجود در موزه های شخصی و عمومی ایران
  • پایگاه اطلاعات زیست سنجی (بیومتری) گوشتخواران ایران
  • پایگاه اطلاعات ریخت (مورف) های مختلف گرگ ها در ایران