برگزاری کارگاه آشنایی با یوزپلنگ آسیایی و تقدیر از محیط بانان

کارگاه آموزشی یوزپلنگ آسیایی برای محیط بانان و رؤسای مناطق تحت حفاظت استان خراسان جنوبی در سالن اجتماعات اداره کل…

تنها ۴۰ تا ۷۰ یوز آسیایی در دنیا باقیمانده است

براساس نتایج برنامه پایش ملی یوزپلنگ آسیایی که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و پانترا اجرا شد، نشان می دهد که در ایران ۴۰ تا ۷۰ یوزپلنگ آسیایی بیشتر باقی نمانده است.