خانه اقدام فوری برای تلفات جاده ای حیات وحش عکس از: اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

عکس از: اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

عکس از: اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان
کالمند بهادران سال 1389