کالمند بهادران سال 1389

عکس از: اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان