محل برگزاری کارگاه

کارگاه هم اندیشی با محیط بانان زیستگاه یوزپلنگ