عملیات راهسازی در جاده گزوئیه

منطقه بافق یکی از مهمترین زیستگاه های یوزپلنگ در ایران است
عملیات راهسازی در جاده گزوئیه