همزمان با پايان سال 1390، شانزدهمين شماره يوزنامه منتشر شد. يوزنامه خبرنامه رسمی انجمن يوزپلنگ ايرانی است که از سال 1384 تاکنون درحال انتشار بوده و به صورت دوفصلنامه می باشد. آخرين شماره يوزنامه مربوط به پاييز و زمستان 1390 بوده و در 10 صفحه به موضوعات زير می پردازد:

  • ·       کسب سيمرغ جشنواره فيلم فجر توسط فيلم “در جستجوی پلنگ ايرانی”
  •        پايش جمعيت يوزپلنگ در سياهکوه يزد
  • ·         ساختار سنی جنسی سمداران در قميشلوی اصفهان
  • ·         گرگ سياه در زنجان
  • ·         آموزش جوامع محلی در کالمند
  • ·         ارزيابی وضعيت راسوسانان در ايران
  • ·         و …

 

علاقمندان می توانند نسخه الکترونيک شانزدهمين شماره يوزنامه را از اينجا دريافت نمايند.