مقاله: مدلسازی مطلوبیت زیستگاه شاه روباه (Vulpes cana) مبتنی بر فناوری دوربین های تله ای در ایران

گردآورندگان: عطیه تک تهرانی، بهمن شمس اسفند آباد، محمود کرمی، محمد صادق فرهادی نیا. فصلنامه علمی پزوهشی محیط زیست جانوری

سال: 1394

[dt_button size=”medium” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://www.wildlife.ir/wp-content/uploads//sites/1/2016/12/1jpg_Page12.jpg” target_blank=”true”]دانلود مقاله[/dt_button]