آخرین شماره محبوب ترین مجله گردشگری ایران یعنی ماهنامه سرزمین من، به مناسبت روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به این گونه جانوری اختصاص یافته است. در شماره 59 این مجله مربوط به شهریور 1393، چند گزارش و مقاله درباره یوزهای ایران منتشر شده است که تلاش می کند نگاهی جانورشناسانه به این گربه سان درخطر انقراض کشورمان داشته باشد.
لازم به ذکر است که مقالات یوزپلنگی این شماره سرزمین من به قلم محمد فرهادی نیا و مرتضی اسلامی از کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی نوشته شده است.