منطقه بافق یکی از مهمترین زیستگاه های یوزپلنگ در ایران است

عملیات راهسازی در جاده گزوئیه