عملیات راهسازی در جاده گزوئیه

عملیات راهسازی در جاده گزوئیه
مطالعه انجام شده در سال 90 نشان داد 11 فرد پلنگ در منطقه حضور دارد