مطالعات

 1. بررسی پویایی شناسی قوچ و میش البرز مرکزی در پارک ملی سرخه حصار
 2. زادآوری مرال در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی
 3. بررسی حضور یوزپلنگ آسیایی در منطقه حفاظت شده کوه بافق و زیستگاه های پیرامونی
 4. بررسی سابقه و امکان حضور یوزپلنگ در استان اصفهان
 5. بوم شناسی پلنگ ایرانی در زیستگاه های حاشیه ای پارک ملی گلستان
 6. بررسی لانه های کفتار راه راه در پارک ملی خجیر
 7. زندگی گروهی گرگ ها در منطقه حفاظت شده بیجار کردستان
 8. تغییرات جمعیتی پایکا در پارک ملی ساریگل
 9. رژیم غذایی پلنگ و تعارض آن با دامداران در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی
 10. وضعیت کاراکال و تعارض آن با جوامع محلی در منطقه شکار ممنوع عباس آباد اصفهان
 11. جمعیت و بوم شناسی کفتار راه راه در پناهگاه حیات وحش میاندشت
 12. شناسایی و بررسی فون پرندگان در منطقه شکار ممنوع بهکده
 13. بررسی حضور و وضعیت آهوی ایرانی در منطقه میش داغ خوزستان
 14. بررسی و شناسایی فون جانوری زیستگاه های استان کردستان
 15. زادآوری آهوی ایرانی در پناهگاه حیات وحش میاندشت
 16. وضعیت و بوم شناسی گوشتخواران منطقه حفاظت شده کرکس اصفهان
 17. بررسی آیتمهای غذایی سمور سنگی در البرز مرکزی
 18. برزسی فون پرندگان آبزی و کنار آبزی پارک ملی بوجاق در استان گیلان
 19. شناسایی و بررسی فون پرندگان در نیمرخ شمالی البرز مرکزی
 20. وضعیت و لانه های کفتار در پارک ملی کلاه قاضی
 21. بررسی وضعیت پلنگ ایرانی و تعارض آن با عشایر در منطقه حفاظت شده کوه بیرک بلوچستان
 22. عادات و رفتار یوزپلنگ آسیایی در شرایط نیمه طبیعی در پناهگاه حیات وحش میاندشت